Obsah

Program poradenských služeb základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Bělčice

 

Název a adresa školy

ZŠ a MŠ Bělčice, Nám. J. Kučery 69, 387 43 Bělčice

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Jana Španihelová

Telefon na ředitele

383 492 501

E-mail na ředitele

zs.belcice@iol.cz

Rozsah činností školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými vzdělávacími obtížemi
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními 

 

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Monika Vilítová

Telefon

606 834 433

E-mail

monikavilitova@seznam.cz

Specializační studium

Ano

 

 

Realizátor vzdělávání

INFRA

Standardní činnosti školního metodika prevence – Mgr. Monika Vilítová

 • pracuje se žáky a zákonnými zástupci
 • zajišťuje a předává informace o problematice rizikového chování
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, agresivity, drogových závislostí
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem
 • mapuje problémové žáky – řeší vzniklé problémy
 • zajišťuje besedy a přednášky pro třídní kolektivy
 • poskytuje metodické materiály třídním učitelům
 • spolupracuje s vedením
 • spolupracuje s dalšími institucemi – PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR
 • odpovídá na dotazy zákonných zástupců z oblasti rizikového chování – např. dítě se dostalo do styku s návykovou látkou, chová se zvláštně, nerozumíte si, stýká se s nevhodnými lidmi, nechce chodit do školy….

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Hana Kočovská

Telefon

734 419 969

E-mail

hanovotna@seznam.cz

Specializační studium

Ano

   

Realizátor vzdělávání

ZČU

Standardní činnosti výchovného poradce – Mgr. Hana Kočovská

 • spolu s ostatními poradenskými pracovníky pečuje o žáky s výchovnými problémy
 • pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace týkající se výchovných problémů
 • navrhuje řešení konfliktních situací
 • podporuje žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • pečuje o žáky s výukovými problémy a se zdravotním znevýhodněním
 • zajišťuje vyšetření v PPP, SPC, pomáhá při shromažďování podkladů na vyšetření
 • zpracovává dokumentaci žáků s potřebou podpůrných opatření, IVP, PLPP

 

Jméno poradce pro volbu povolání

Mgr. Lenka Ježková

Telefon

607 849 220

E-mail

lejezkova@seznam.cz

Standardní činnosti poradce pro volbu povolání – Mgr. Lenka Ježková

 • volba povolání – poradenská činnost pro zákonné zástupce a žáky
 • informuje o studijních možnostech
 • vede dokumentaci o volbě povolání
 • kontroluje vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
 • sleduje přehledy o přijetí žáků

 

Jméno speciálního pedagoga

Mgr. Daniela Voříšková

Telefon

723 821 803

E-mail

voriskova.daniela@seznam.cz

Činnosti speciálního pedagoga – Mgr. Daniela Voříšková

 • poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
 • identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – reedukace, podpora a vedení žáků
 • komunikuje s učiteli a zákonnými zástupci při přípravě pedagogické podpory a individuálních plánů